Obchodné podmienky formálne a zo zákona upravujú práva a povinnosti medzi mnou – výrobcom bižutérie pod značkou LEKIDA (ďalej len „ja“):

Ing. Lenka Škripková,
Kamenná 600,
01324, Strečno
IČO: 51986736
DIČ: 1084886308
Nie je platca DPH
č. živnostenského registra 580-63854

a kupujúcim (ďalej len „Vy“), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.sashe.sk/Lekida alebo www.lekida.sk (ďalej len „e-shop“).

1. Objednávka (kúpna zmluva na diaľku)
1.1 Všetky výrobky si môžete objednať vyplnením a odoslaním internetovej objednávky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

1.2 Kúpna zmluva je uzatvorená mojím potvrdením objednávky.

1.3 Odoslaním objednávky sa zaväzujete:
- prevziať objednaný tovar,
- zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s jeho dodaním.

1.4 Ja sa zaväzujem potvrdením vašej objednávky:
- dodať druh a množstvo tovaru podľa objednávky,
- tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po prijatí objednávky.

2. Storno objednávky
Právo stornovať svoju objednávku máte do 12 hodín od momentu jej vytvorenia. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky.

3. Platobné a dodacie podmienky
3.1. Ceny uvedené pri jednotlivých výrobkoch sú konečné. Nie som platca DPH.

3.2. K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie vo výške 2, 30€. V cenách poštovného sú zahrnuté aj náklady na balné. 

3.3. Po potvrdení objednávky uhraďte, prosím, kúpnu cenu vrátane poštovného a balného do 7 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet SK36 8360 5207 0042 0661 8699. Nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý sa zhoduje s číslom objednávky. Za deň platby sa považuje deň pripísania celej kúpnej ceny vrátane poštovného na uvedený účet. Faktúru budete mať pribalenú v zásielke.

3.4. Objednaný tovar odošlem najneskôr do 5 pracovných dní po pripísaní platby na účet.

3.5. Tovar sa považuje za doručený okamihom, keď fyzicky prevezmete zásielku od dopravcu.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
V súlade s ustanovením §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, najneskôr v posledný deň stanovenej 14-dňovej lehoty.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci je povinný doručiť spať nepoužitý tovar, ktorý sa nachádza v pôvodnom obale a nie je poškodený, znečistený alebo neúplný. V prípade, ak vrátite objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, beriete na vedomie, že som oprávnená si takto vzniknutú škodu, uhradiť zo sumy, ktorá bola vami uhradená za objednaný tovar.


Zaplatená kúpna cena za tovar vám bude vrátená v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý ste určili v odstúpení od zmluvy. Táto lehota môže byť predĺžená v prípade, že tovar nebol späť doručený alebo nie je dôkaz o tom, že bol vôbec poslaný. Pri odstúpení od zmluvy znášate celé náklady na vrátenie tovaru, teda poštovné na spätné zaslanie tovaru.


5. Záruka a reklamačný poriadok
Podľa § 619 zákona č. 40/1964 /Občiansky zákonník/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby máte právo na reklamáciu. Reklamácie prosím doručte poštou alebo osobne na adresu : Ing. Lenka Škripková, Kamenná 600, 01324, Strečno

K reklamácií, prosím, predložte:
- tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt,
- kópiu dokladu o kúpe - faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list,
- definíciu vady, poškodenia a miesto, ak sa dá, prosím označte.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty máte v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru za nový tovar,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) odôvodneným zamietnutia reklamácie.

Písomné rozhodnutie o vybavení reklamácie vám bude doručené najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie a to buď na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru alebo poštou v listinnej podobe.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo:
a. mechanickým poškodením výrobku,
b. nesprávnym používaním a zaobchádzaním s výrobkom,
c. neodborným zásahom do produktu,
d. znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbanej starostlivosti a údržby o výrobok,
e. poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
f. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
g. chybným skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou,
h. používaním tovaru v nevhodných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
i. v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

Záruka sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho časti) spôsobené používaním výrobku.

6. Ochrana osobných údajov zákazníkov
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje pravdivé a správne osobné údaje, a to najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane poštového smerovacieho čísla, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Predávajúci nezodpovedá za škody a nepriaznivé následky spôsobené Kupujúcim porušením
povinnosti podľa tohto bodu.

6.2 Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len ,,ZoOOÚ“), aby Predávajúci získaval a spracúval jeho osobné údaje.

6.3 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ bude osobné údaje získavať a spracúvať výlučne na účel uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

6.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so ZoOOÚ, inými všeobecne záväznými predpismi SR a v súlade s dobrými mravmi.

6.5 Kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.

6.6 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade s § 31 ods. 4 ZoOOÚ po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho.

6.7 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci v súlade s § 14 ods. 3 ZoOOÚ odvolať kedykoľvek formou akou osobné údaje Predávajúcemu poskytol alebo písomne.

6.8 Kupujúci ako dotknutá osoba je oprávnená voči Predávajúcemu kedykoľvek uplatniť všetky práva dotknutej osoby v súlade s ustanoveniami ZoOOÚ.

6.9 Predávajúci sa zaväzuje v súlade s § 31 ods. 1 a § 39 ods. 1 ZoOOÚ zabezpečiť ochranu osobných údajov poskytnutých Kupujúcim Predávajúcemu, a zároveň Predávajúci vyhlasuje, že tieto osobné údaje bez výslovného súhlasu Kupujúceho neposkytne tretím osobám.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

7.2 Plne akceptujete elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7.3 Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení.

7.4 Vyhradzujem si právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia takejto zmeny je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy a sú platné od 24.11.2021